Zpráva pro akcionáře

Oznámení dne uplatnění práva na dorovnání

 

Obchodní společnost M – Invest a.s., IČO: 444 44 401, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 452 (dále též jako „Hlavní akcionář“), hlavní akcionář obchodní společnosti ATEKO a.s., IČO: 601 08 991, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 1035 (dále též jako „Společnost“), tímto podle ust. § 390 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) oznamuje, že dne 20.09.2018 byl Hlavnímu akcionáři doručen dopis ze dne 19.09.2018 pana Miroslava Sadílka bytem v Praze (dále též jako „Vytěsněný akcionář“), bývalého vlastníka akcií Společnosti, prostřednictvím něhož Vytěsněný akcionář sděluje, že uplatňuje své právo na dorovnání ve smyslu ust. § 390 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

 

Stanovisko Hlavního akcionáře k uplatnění práva na dorovnání:

Vytěsněný akcionář se domnívá, že Hlavním akcionářem poskytnuté přiměřené protiplnění za akcie Společnosti je nepřiměřené. Svoji domněnku o údajné nepřiměřenosti výše protiplnění však Vytěsněný akcionář nijak blíže neodůvodňuje a ani nedokládá.

 

Hlavní akcionář pokládá protiplnění ve výši 992,- Kč za každou jednu akcii emitovanou Společností, které bylo takto určeno na základě znaleckého posudku č. 821-13/18 ze dne 11.05.2018 vydaného soudní znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, paní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., a které bylo stanoveno valnou hromadou Společnosti konanou dne 20.06.2018, za přiměřené. Vytěsněný akcionář svůj požadavek žádným bližším způsobem neodůvodňuje ani nedokládá, není tudíž zřejmé, proč by mu mělo být Hlavním akcionářem jakékoliv dorovnání poskytnuto. Hlavní akcionář Vytěsněným akcionářem uplatňované domnělé právo na dorovnání popírá, rozporuje jej a nesouhlasí s tím, že by existovalo.

 

 

V Hradci Králové dne 3. 10. 2018

 

 

Představenstvo obchodní společnosti M – Invest a.s.

Tisknout