Alternativní zdroje energie

Výhody alternativních zdrojů energie:

  • ušetření zásob fosilních paliv
  • odpadá znečišťování životního prostředí oxidy síry a těžkými kovy
  • snížení skleníkového efektu, nulová bilance CO2
  • snížení množství odpadu ukládaného na skládkách

SUFE – bioplynová stanice využívající technologii suché fermentace

Tato technologie je výhodná pro zpracování komunálních odpadů a též pro malé zemědělce bez živočišné produkce na zpracování trávy či sena jinak obtížně využitelného.

Zařízení slouží ke zpracování biomasy za účelem získání energetického plynu, který je přeměňován pomocí plynového motoru na elektrickou energii. Odpadní teplo z chlazení motoru pak je použito k udržení žádoucí teploty procesu v jednotlivých sekcích zařízení.

SUFE - Suchá fermentace Do fermentoru se navrství určený bioodpad smíchaný s podílem digestátu (fermentačního zbytku), který již obsahuje potřebné bakteriální kultury. Správný průběh fermentace je podmíněn zkrápěním suroviny perkolátem, který zajišťuje potřebnou vlhkost, teplotu a přísun metanogenních bakterií. Vznikající bioplyn je jímán v plynovém vaku, ze kterého je odebírán pro zpracování v plynovém spalovacím motoru. Provoz fermentoru je vsázkový. Proces je sledován a řízen pomocí analyzátorů, čidel. Při poklesu vývoje bioplynu pod předem stanovenou mez obsahu metanu je proces ukončen postupně tak, že je přerušeno zkrápění, stažen veškerý volný perkolát do zásobníku a přívod bioplynu do plynojemu je uzavřen. Poté je provedeno odplynění a fermentor může být otevřen, vyvezen a naplněn novou vsázkou.

Pro zajištění kontinuální dodávky bioplynu ke zpracování je tedy výhodné provozovat minimálně 3 fermentory v pravidelném pracovním režimu.Cklus fermentace je 26-28 dní. Proces je mezofilní anaerobní fermentace při optimální teplotě 38°C.

EZOB – energetické zplyňování odpadní biomasy

Tato technologie je výhodná pro zpracování dřevní štěpky, případně spalitelné složky komunálních odpadů a vysušeného digestátu ze suché fermentace.

Surovinou je biomasa (dřevní štěpka, tříděný odpad apod.). Pro zplyňování štěpky je zde použit běžný zplyňovací kotel. Plyn je dopalován ve speciální spalovací komoře, kde se dosahuje teploty spalin kolem 1200°C. Spaliny jsou vedeny do speciálního tepelného výměníku. Systém kogenerace spočívá v použití jednohřídelového turbosoustrojí, kde je kompresorem stlačený vzduch ve výměníku, navazujícím na spalovací komoru energoplynu, ohříván na teplotu 850°C a následně expandován ve dvoustupňové expanzní turbině. Z turbiny vystupující vzduch s teplotou cca 450°C je částečně využit pro zplyňování a spalování a zbytek je možno využít pro jiné účely, stejně jako horké spaliny (sušárny řeziva, otop budov, skleníků, bazénů apod.). Elektrický výkon v tomto systému je 100 kW elektrických a 300 kW tepelných. Velkou výhodou použitého turbosoustrojí je skutečnost, že turbína pracuje s horkým vzduchem nikoliv se spalinami, což má velmi pozitivní vliv na její životnost. Turbosoustrojí je řízeno špičkovým řídicím systémem.

BIOFLUID – fluidní kotel pro zplyňování odpadů a biomasy

Technologie BIOFLUID je založena na procesu zplyňování ve fluidní vrstvě. Upravená surovina vstupuje do zplyňovacího reaktoru, kde při teplotách 750 °C probíhají ve vznosu vzduchu a vyrobeného plynu zplyňovací reakce. Zplyňování suroviny se provádí vzduchem.

Vyrobený energoplyn z kotle BIOFLUID lze využívat jako přímou náhradu klasických paliv (zemní plyn, propan-butan, topné oleje, mazut aj.) při provozu vápenek, cihelen, keramiček, žíhacích pecí a všude tam, kde jsou tato paliva spalována, nebo je možné kotel použít jako zplyňovací část v technologii EZOB.

Tisknout