Technologie pro ochranu životního prostředí

Termická likvidace

ATERM

Výstup z reaktoru s přepínacími klapkami

Nekatalytická regenerativní termická likvidace plynných kontaminantů.

Hlavní částí zařízení je reaktor, ve kterém dochází k nekatalytické termické likvidaci organických nečistot z odpadního vzduchu. Podle požadované kapacity jsou voleny různé konstrukce reaktoru. Většinou je reaktor tvořen dvěma válcovými nádobami, v nichž dochází střídavě k rekuperaci tepla a vlastní termické likvidaci. Reaktor je opatřen vnitřní izolací. Obě nádoby reaktoru jsou zaplněny keramickou náplní. Vzduch určený k čištění přechází přes přepínací armaturu do spodní části reaktoru a po průchodu oběma prostory opouští reaktor se zbytkovou koncentrací organických nečistot, které splňují stanovené emisní limity. V horní části reaktoru je automaticky udržována teplota 750 - 800oC hořákem na zemní plyn, případně na propan - butan. Teplo mezi vyčištěným a znečištěným vzduchem je vzájemně předáváno - rekuperováno. To umožňuje společně s kvalitní tepelnou izolací omezit spotřebu topného plynu. V případě koncentrace CxHy nad 1.8 g/m3 ve vzduchu je proces autotermní.

Typické parametry

Množství znečištěného vzduchu 1 000 - 12 000 m3/h
Množství uhlovodíků -vstup 0,2 - 3 g/m3
Množství uhlovodíků -výstup pod 50 mg/m3
Spotřeba topného plynu dle obsahu CxHy
Zastavěná plocha 5 x 8 m, výška 4 m

Výstup z reaktoru s přepínacími klapkami k nahlédnutí zde.

ATESAN

Nekatalytický termický asanátor pachů a stopových množství uhlovodíků z různých potravinářských a chemických provozů.

Zařízení se skládá z vlastní spalovací komory s hořákem, přepínací klapky, propojovacího potrubí a rámu. Mezi propojovací potrubí a spalovací komoru je vložena zpětná klapka. Spalovací komora se skládá ze dvou částí: směšovací komory a vlastní spalovací komory. Do směšovací komory je zasazen plynový hořák. Po obvodu jeho spodní části jsou přiváděny dopalované zplodiny. Za směšovací komorou je válcová spalovací komora. Izolace obou komor je tvořena tvarovkami "SIBRAL". Vnější izolaci tvoří 10 cm minerální plsti. Přepínací klapka slouží k přepínání proudu emisí do a mimo termický asanátor. Je ovládána pneumatickým válcem pomocí ovladače umístěného přímo u zdroje emisí. Na horní části ovládací páky je protizávaží, které zajišťuje uzavření komory i v době, kdy je pneumatické ovládání mimo provoz. Při poloze otevřeno spíná koncový spínač, který spouští hořák. Propojovací potrubí slouží k odvodu spalin do odpadního potrubí (komínu). Mezi propojovací potrubí a spalovací komoru je vložena zpětná klapka, která zabraňuje pronikání páry do komory v době jejího odstavení.

Rekuperace par rozpouštědel

ATEDOM

Zařízení pro rekuperaci benzinových par pro skládky pohonných hmot a rafinérie.

AtedomŘídící centrum MaR K rekuperaci uhlovodíků benzinové frakce slouží zařízení pracující na principu absorpce par v pracím benzinu, podchlazeném na - 40°C, které je vybaveno předřazenou ventilační jednotkou s neprůbojnými armaturami, vlastní zásobní nádrží pracího benzinu a chladicími jednotkami s náplní ekologicky bezpečných chladiv (R 404 A). Z rekuperace vystupující odplyny se vedou na sání kogenerační jednotky ATEDOM jako částečně obohacený spalovací vzduch, dávkování přídavného paliva (BA Natural 95) se reguluje automaticky podle složení výfukových plynů a požadovaného výkonu el. generátoru.

Typické parametry

Kapacita standardních jednotek 120 - 240 m3/h odplynů
Vstupní obsah CxHy/m 0,5 - 1,0 kg CxHy/m3
Účinnost rekuperace CxHy min. 99 % vstupního obsahu
Emise uhlovodíků do 150 mg/Nm3
Instalovaný elektrický výkon dle kapacity 30 - 60 kW
Spotřeba el. za ustáleného provozu vyrovnaná bilance
Dispozice zařízení zastavěná plocha 60 - 80 m2, výška 7 m

Schéma zařízení k rekuperaci benzinových par k nahlédnutí zde.

Nízkoteplotní technologie pro čištění vzdušiny

Nízkoteplotní čištění doprovodného plynu Minijos Nafta LitvaJednou z možných metod čištění vzdušiny na emisní limity dle zákona o ochraně ovzduší je technologie vymrazování. Využívá se především v případě organických lehce zkapalnitelných uhlovodíků s koncentrací v rozmezí desítek gramů až kilogramů na 1 mvzdušiny.

Principem technologie je ochlazení čištěné vzdušiny systémem tepelných výměníků až na mez, kdy jsou uhlovodíkové podíly zkapalněny. Pro teploty do cca -50°C se k chlazení využívá kompresorová chladicí jednotkou, pro teploty nižší teploty používáme kapalný dusík.

Ekologizace skladování černouhelné smoly

Kondenzace odplynů černoúhelné smoly - PolskoStrojně-technologické zařízení je tvořeno dvěma přepínatelnými linkami. Každou tvoří dva stupně kondenzace. Obě linky jsou vybaveny samostatnou chladící jednotkou. Provozní režim obou linek je řízen automaticky v cyklech NACHLAZOVÁNÍ, PROVOZ, REGENERACE.

Zařízení je instalováno ve venkovním prostředí mimo dosah pásem s nebezpečím výbuchu.

Tisknout